The Edmond Sun

Archive

091613 SF-Mem vb 01.jpg

Santa Fe's Kaleo Kanahele sets against Memorial.